"She reads a newspaper."

แปลว่า:เธออ่านหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง

January 25, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/wave500409

ทำไมแปลว่า เธออ่านหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง ทำไมไม่เป็น เธออ่านหนังสือพิมพ์ เฉยๆ


https://www.duolingo.com/profile/Nontawat12

งง เหมือนกัน


https://www.duolingo.com/profile/Note44785

เพราะประธานเป็นเอกพจน์​ He, She, It ต้องเติม​ S ที่คำกริยา​ ยกเว้น​ I, You, We, They ไม่ต้องเติม​ (อ้างอิงจากคอมเม้นของบทฝึกอื่น​จำชื่อไม่ได้แล้ว)​


https://www.duolingo.com/profile/Kasamechai

reads ทำไมต้องเติมs


https://www.duolingo.com/profile/Guitarara

เพราะประธานเป็นเอกพจน์ค่ะ ถ้าเป็นพหูพจน์ไม่ต้องเติม


https://www.duolingo.com/profile/Latte408510

ได้ยินเป็น She reads the newspaper อะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย