"This book has great value."

แปลว่า:หนังสือเล่มนี้มีมูลค่ามาก

January 26, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Mod503453

ก็ตอบถูกแล้วนะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย