"This book has great value."

แปลว่า:หนังสือเล่มนี้มีมูลค่ามาก

January 26, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Mod503453

ก็ตอบถูกแล้วนะ


https://www.duolingo.com/profile/DoRoRo6969

ตอบเหมือนคำตอบ แต่ไม่ถูก


https://www.duolingo.com/profile/DoRoRo6969

ต้องตอบ หนังสือเล่มนี้มีค่ามาก


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย