"Anna sleeps on the bed."

แปลว่า:แอนนานอนบนเตียง

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/loAx11

ข้อความนี้ สามารถแปลอีกอย่างได้ว่า "แอนนานอนหลับอยู่บนเตียง" ได้ด้วยน่ะครับ ไม่ถือว่าผิดหรอก

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย