"He answers his father."

แปลว่า:เขาตอบคุณพ่อของเขา

January 28, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/nadiatube.nz

ตอบว่า เขาตอบพ่อของเขา ก็ผิดเพราะไม่เติมคุณ เฮ้ออ เหนื่อยใจใยๆ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย