"One man eats an apple."

แปลว่า:ผู้ชายหนึ่งคนกินแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง

January 28, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/rUuw10

ก้ถูกปะ


https://www.duolingo.com/profile/Daruthee

Eat มี s ทำไมค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/jxlxlxx

ประธานคนเดียว กริยาเติม s หรือ es ค่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย