"You did not go to church."

แปลว่า:คุณไม่ได้ไปที่โบสถ์

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/HamtaroG-b

ตอบว่า คุณไม่ได้ไปโบสถ์ ---> ผิด ???

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย