"I walk in the morning."

แปลว่า:ฉันเดินตอนเช้า

January 31, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/loAx11

"ฉันเดินในตอนเช้า" ถึงจะถูกต้องน่ะครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย