"She likes these cats."

แปลว่า:เธอชอบแมวเหล่านี้

February 2, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/loAx11

เธอชอบแมวตัวนี้


https://www.duolingo.com/profile/Phonpalako

ตัวนี้ไม่ได้ มันเป็นพหูพจน์ (หลายตัว) ต้องใช้พวกนี้

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย