"The cat eats."

แปลว่า:แมวกิน

February 4, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/T1dT3

มันถูกเเล้ใ


https://www.duolingo.com/profile/papacharli5

แล้ว The ไม่ต้องแปลหรอ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย