"The cat eats."

แปลว่า:แมวกิน

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/T1dT3

าบบ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/T1dT3

มันถูกเเล้ใ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/T1dT3

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/papacharli5

แล้ว The ไม่ต้องแปลหรอ

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย