"You are a woman and I am a boy."

แปลว่า:คุณเป็นผู้หญิงและผมเป็นเด็กผู้ชาย

February 4, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ejKU5

ตอบถูกก็ว่าผิดเเย่มาก


https://www.duolingo.com/profile/savath4

The answer is Right


https://www.duolingo.com/profile/Woranatcha

เหมืนกันค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/kotchapond

เหมือนกัน


https://www.duolingo.com/profile/MINNYAOM

ตอบถูกเสือกผิด


https://www.duolingo.com/profile/ter894445

เหมือนกัน


https://www.duolingo.com/profile/AmQzRE

ตอบถูกว่าผิดอะ คืออะไร...


https://www.duolingo.com/profile/ugue14

ตอบถูกก็ว่าตอบผิด น่าเบื่อ


https://www.duolingo.com/profile/KrichchaiT

ยาวไปสำหรับเด็ก


https://www.duolingo.com/profile/TFJ03

ยากแหะกว่าจะผ่าน จดวนไป


https://www.duolingo.com/profile/Habibi880552

ใช่ตอบถูกก็ว่าผิดไอเวร


https://www.duolingo.com/profile/LitaNinavo

ตอบถูกทำไมว่าผิดอ่ะ


https://www.duolingo.com/profile/ConsetChan

ตอบถูกว่าผิด แย่ๆ


https://www.duolingo.com/profile/RatchapolB

เด็กชายเฉยไม่ได้ด้วย วอทเดอะฟัคค

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย