"The responsible teachers are sick."

Dịch:Những giáo viên chịu trách nhiệm bị bệnh.

10 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Trnangkhi

Những giáo viên có trách nhiệm bị bệnh the responsible teachers are sick

7 tháng trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.