Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The responsible teachers are sick."

Dịch:Những giáo viên chịu trách nhiệm bị bệnh.

6 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 910

Những giáo viên chủ nhiệm bị bệnh.

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Trnangkhi

Những giáo viên có trách nhiệm bị bệnh the responsible teachers are sick

3 tháng trước