"The boys write their ages."

แปลว่า:พวกเด็กผู้ชายเขียนอายุของพวกเขา

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/WichaiSoyc

ตอบถูกแล้ว ระบบแจ้งว่าผิด

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย