"The boys write their ages."

แปลว่า:พวกเด็กผู้ชายเขียนอายุของพวกเขา

February 8, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/WichaiSoyc

ตอบถูกแล้ว ระบบแจ้งว่าผิด


https://www.duolingo.com/profile/thaccha

สระอุไม่มีจะให้ทำยังไง


https://www.duolingo.com/profile/WILLYWINWIN

สระอุมีนะ


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

เด็กผู้ชายหลายคนเขียนอายุของพวกเขา

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย