Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"I want to finish this cup of tea."

แปลว่า:ฉันอยากจะดื่มนำ้ชาแก้วนี้ให้หมด

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Acid576084

ตองถูกแล้ว

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/WianoGomal

งงเลย

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/KomkitPras

ฉันอยากจะดื่มน้ำชาแก้วนี้ให้หมด ไม่ผ่านอ่ะ

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

https://www.duolingo.com/KomkitPras

ฉันอยากจะดื่มนำ้ชาแก้วนี้ให้หมด ต้องพิมพ์แบบนี้ เพราะเจ้าหน้าที่เขาพิมพ์ผิด

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา