"I want to finish this cup of tea."

แปลว่า:ฉันอยากจะดื่มนำ้ชาแก้วนี้ให้หมด

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Acid576084

ตองถูกแล้ว

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/WianoGomal

งงเลย

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/KomkitPras

ฉันอยากจะดื่มน้ำชาแก้วนี้ให้หมด ไม่ผ่านอ่ะ

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/KomkitPras

ฉันอยากจะดื่มนำ้ชาแก้วนี้ให้หมด ต้องพิมพ์แบบนี้ เพราะเจ้าหน้าที่เขาพิมพ์ผิด

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย