"Who is walking with her?"

แปลว่า:ใครกำลังเดินกับเธออยู่

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/koreanapli

เราตอบ เธอกำลเรงเดินกับใครอ่ะ555555

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/rainbowwan2

เราตอบ ใครกำลังเดินอยู่กับเธอ ผิดจ้า

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย