"We are waiting in line."

แปลว่า:พวกเรากําลังเข้าแถวอยู่

February 10, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/DarikaKlay

เปลี่ยนเป็น "พวกเราเข้าแถวอยู่" ผ่านค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/vorapaan

เป็นเหมือนกันค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/DarikaKlay

เป็นเหมือนกัน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย