Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"นักเรียนคนนี้ปรารถนาว่าจะมีเครื่องหนึ่ง"

แปลว่า:This student wishes for a computer.

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/VorapholCh

คำแปลตกคำว่า คอมพิวเตอร์ นะครับ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา