"It is like starting again."

แปลว่า:มันเหมือนการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/AdamWidtso

You should really look into being more flexible with the reponses cause there are many ways to say the same thing :)

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย