"I started my work."

แปลว่า:ฉันได้เริ่มงานของฉัน

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย