"We have a horse."

แปลว่า:พวกเรามีม้า

February 12, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/zH9c3

พวกเรามีม้าตัวหนึ่ง


https://www.duolingo.com/profile/0MG.man

พวกเรามีม้าหนึ่งแถว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย