"France is my country."

แปลว่า:ประเทศฝรั่งเศสคือประเทศของฉัน

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/0ro22

ประเทศฝรั่งเศษคือประเทศของผม ผมตอบแบบเนี้ยผิดตรงไหน

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/0ro22

ตอบถูกแล้วยังบอกไม่ถูกแก้ไขด้วยครับ

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย