"HebeginsinAmerica."

แปลว่า:เขาเริ่มต้นที่ประเทศอเมริกา

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/krongthong1

คุณเขียนมาผิด อเมริกาคุณใส่ไม้. ออกมา

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย