"He begins in America."

แปลว่า:เขาเริ่มต้นที่ประเทศอเมริกา

February 16, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/krongthong1

คุณเขียนมาผิด อเมริกาคุณใส่ไม้. ออกมา

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย