"The site is beautiful."

แปลว่า:สถานที่นี้สวยงาม

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/w0V32

ขอคำอธิบายคำ beautiful ออกเสียงได้กี่แบบ ครับ

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย