"It is a modern city."

แปลว่า:มันเป็นเมืองที่ทันสมัยเมืองหนึ่ง

February 18, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Niraninra

มันเป็นเมืองเมืองหนึ่งที่ทันสมัย


https://www.duolingo.com/profile/Dew695621

เครื่องตรวจไม่ฉลาดต้องทำใจ55

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย