"I will make lunch every day."

แปลว่า:ฉันจะทำข้าวกลางวันทุกวัน

February 20, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/HamtaroG-b

ฉันจะทำอาหารกลางวันทุกวัน

ผิด....


https://www.duolingo.com/profile/ShinJio

ฉันทำอาหารกลางวันทุกวัน เหมือนกัน


https://www.duolingo.com/profile/sirirupmoh1

"ฉันจะทำอาหารกลางวันทุกวัน"ทำไมผิด


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

ทำไม "ฉันจะทำอาหารกลางวันทุกวัน" ถึงผิด


https://www.duolingo.com/profile/NuchsaraYu

ควรจะตอบว่า ฉันจะทำอาหารกลางวันเทุกวัน น่าจะเหมาะสมกว่าคำว่า ข้าวกลางวันนะคะ


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เพราะเราถูกสั่งสอนการใช้คำที่ยากเกินไปสูงส่งเกินไปทำให้รู้สึกยากเกิน การแปลว่าข้าวเย็นมันถูกจริตอย่างมาก ทำให้รู้สึกว่าภาษาอังกฤษ ไม่ยากอย่างที่คิด ไม่ดัดจริตเกินไปครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย