"Ireadthenewspaper."

แปลว่า:ฉันอ่านหนังสือพิมพ์

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/LrGM12

ฉันตอบถูกแล้วนะ

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/EfQt8

ขี้เล่นเล่นขี้

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย