"They write."

แปลว่า:พวกเขาเขียน

February 21, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Nattavadee5

'They' ไม่ใช่ 'พวกเขา' หรอคะ


https://www.duolingo.com/profile/GCC910

พวกเธอก็มา..


https://www.duolingo.com/profile/LynnaVanij

งง ถ้าเป็นบุคคลที่สามต้องม ีS นิ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย