"They write."

แปลว่า:พวกเขาเขียน

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Nattavadee5

'They' ไม่ใช่ 'พวกเขา' หรอคะ

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/GCC910

พวกเธอก็มา..

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/LynnaVanij

งง ถ้าเป็นบุคคลที่สามต้องม ีS นิ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย