"They write."

แปลว่า:พวกเขาเขียน

February 21, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Nattavadee5

'They' ไม่ใช่ 'พวกเขา' หรอคะ

February 21, 2018

https://www.duolingo.com/profile/GCC910

พวกเธอก็มา..

February 24, 2018

https://www.duolingo.com/profile/LynnaVanij

งง ถ้าเป็นบุคคลที่สามต้องม ีS นิ

July 21, 2018
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย