"My scissors are yellow."

แปลว่า:กรรไกรของฉันเป็นสีเหลือง

February 23, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/mondaybit

ดีแล้ว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย