"Do you have your books?"

แปลว่า:คุณมีหนังสือของคุณไหม

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Mcc8ME

สะกดถูทุกตัวอักษรทำไมผิด

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/montri13

doแปลว่าไร

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/sopon1999

do ทํา แต่ งง ต่อนี้ล่ะ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย