"We hear him playing the violin at night."

Dịch:Chúng tôi nghe thấy anh ấy chơi đàn vĩ cầm vào ban đêm.

February 25, 2018

0 Nhận xét

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.