Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"My next appointment is in ten minutes."

Dịch:Cuộc hẹn tiếp theo của tôi là trong mười phút nữa.

6 tháng trước

0 Nhận xét