"The woman speaks."

แปลว่า:ผู้หญิงคนนี้พูด

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/night523124

Hello

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Lisaaaa111761
9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/KhammoneSi

Yes

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/KhammoneSi

Yes

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/HT431

Hi

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/JasmineJae2

Hi You

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Bumbim2

ถูกแล้วค่ะ

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Kamonllok

แต่เคเาบอกว่าผิดอ่ะค่ะ

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/or4iA8

ตอบถูกแต่แสดงมาว่าผิดดดดเฉยเลย

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/KJgY8

This girl is talking

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย