"Iwroteaboutanewdiseaseinthismonth'spublication."

Dịch:Tôi đã viết về một căn bệnh mới trong ấn phẩm của tháng này.

8 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 988

I have written about a new disease in this month's publication.

8 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.