"morning hours"

แปลว่า:ตอนเช้า

February 28, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SuttirakCh

hours มาจากไหนครับ ถ้าจะแปลว่า ตอนเช้า

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย