"You are under arrest."

แปลว่า:พวกคุณอยู่ภายใต้การจับกุม

March 2, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Kik959270

คุณอยู่ภายใต้การจับกุม


https://www.duolingo.com/profile/vorapaan

คุณอยู่ภายใต้การจับกุม

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย