"When will you drink with us?"

แปลว่า:เมื่อไรคุณจะดื่มกับพวกเรา

March 3, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/JonNirut

ไม่มีความยืดยุ่นของประโยค

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย