"The aim"

แปลว่า:จุดมุ่งหมาย

March 4, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/9ijC1

คำตอบเหมือนกันแต่บอกว่าผิด


https://www.duolingo.com/profile/wanderdugg

"The" sounds a little odd here honestly.

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย