"I am cutting an orange."

แปลว่า:ฉันกำลังหั่นส้มลูกหนึ่งอยู่

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/gajaew

ก็ตอบถูก​แต่ทำไมไม่ถู​กว่ะ.. งง

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/boss467903

สวยคับ

2 อาทิตย์ที่ผ่านมา 2 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย