"He lets me think."

แปลว่า:เขาปล่อยฉันคิด

March 5, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/loAx11

เขาปล่อยให้ฉันคิด


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เขาปล่อยให้ฉันคิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย