"The man drinks beer."

แปลว่า:ผู้ชายดื่มเบียร์

March 6, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/AnnopPhoms

ผิดตงไหน


https://www.duolingo.com/profile/SGhouldere

สรุป the man the woman มึงจะเติมคำว่า "คนนี้" มั้ย ข้อที่ผ่านๆมาไม่เติมคำว่า "คนนี้" คือผิด พอมาข้อนี้ เติมคำว่า "คนนี้" เสือกผิด


https://www.duolingo.com/profile/Nuchy16

ผิดตรงไหนและอย่างไรค่


https://www.duolingo.com/profile/ovan384408

ผิด ตรงไหนครับ


https://www.duolingo.com/profile/AmmFgmn

ถูกแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/Wanwisa886025

ผิดตรงไหนคะ


https://www.duolingo.com/profile/WK1o13

แาานัก้สต

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย