Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"When my father allows."

แปลว่า:เมื่อพ่อของผมอนุญาต

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/RICHYPOOH1

myแปลว่าฉัน อย่าเฉพาะเจาะจงว่าเป็นผม

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา