"Whenmyfatherallows."

แปลว่า:เมื่อพ่อของผมอนุญาต

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/RICHYPOOH1

myแปลว่าฉัน อย่าเฉพาะเจาะจงว่าเป็นผม

10 เดือนที่ผ่านมา 10 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/y7Uq1

ตอบว่าคุณพ่อก็ผิด

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย