"He showed her his hat."

แปลว่า:เขาได้โชว์หมวกของเขาให้เธอ

March 8, 2018

ความคิดเห็น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย