"The boys listen."

แปลว่า:พวกเด็กผู้ชายฟัง

March 10, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/pimawasa

The boys เด็กผู้ชายหลายคนไม่ใช่หรอค่ะ เพราะกริยา listen ก็ไม่ได้เติม s


https://www.duolingo.com/profile/XxCp7

"เด็กผู้ชายหลายคนฟัง" ก็น่าจะได้นะ


https://www.duolingo.com/profile/Kate149591

คนดูแลระบบคะ แปลผิดค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/WinFreedom

The นะ ไม่ใช่ they

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย