Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/-anhtho

❤️Chỉ có bốn loại màu hộ chiếu trên thế giới, và đây là lý do tại sao❤️

There are only four passport colors in the world, and this is the reason why

Chỉ có bốn loại màu hộ chiếu trên thế giới, và đây là lý do tại sao

It turns out that there are only four primary passport colors in the world, and each country has its own reasons for choosing one of these colors for the cover.

Thực tế là chỉ có bốn màu hộ chiếu cơ bản trên thế giới, và mỗi quốc gia có lý do riêng của mình cho việc lựa chọn một trong những màu này cho phần bìa hộ chiếu.

Bright Side decided to find out what this choice depends on and to share the information with you. If long lines at the airport makes you feel bored, just remember this post.

Bright Side đã quyết định tìm hiểu những nguyên nhân dẫn đến đều đó và chia sẻ thông tin với bạn. Nếu những con đường dài ở sân bay làm bạn cảm thấy chán, hãy nhớ tới bài viết này nhé.


I. RED :

This is the most common color. Passports with a red cover are often chosen by countries with a historical or current communist system. Citizens of Slovenia, China, Serbia, Russia, Latvia, Romania, Poland, and Georgia have red passports. Member countries of the European Union, except Croatia, also use passports of burgundy and other shades of red. Countries interested in joining the EU, such as Turkey, Macedonia, and Albania, changed the color of their passports to red a few years ago. The Andean Community of Nations — Bolivia, Colombia, Ecuador, and Peru — also has burgundy passports.

Đây là màu phổ biến nhất. Các hộ chiếu có bìa màu đỏ thường được các nước có lịch sử hoặc đang vận hành theo hệ thống cộng sản. Các công dân Slovenia, Trung Quốc, Serbia, Nga, Latvia, Rumani, Ba Lan, và Georgia có hộ chiếu màu đỏ. Các nước thành viên của Liên minh châu Âu, ngoại trừ Croatia, cũng sử dụng hộ chiếu màu đỏ tía và các sắc thái đỏ khác. Các quốc gia quan tâm đến việc gia nhập EU , chẳng hạn như Thổ Nhĩ Kỳ, Macedonia và Albania, đã thay đổi màu hộ chiếu của họ sang màu đỏ cách đây vài năm. Cộng đồng người Andean — Bolivia, Colombia, Ecuador và Peru — cũng có hộ chiếu màu đỏ tía.


II. BLUE :

This is the next most common color. The blue cover symbolizes the "new world". 15 Caribbean countries have blue passports. Within the block of South American countries the blue passport cover symbolizes the connection with Mercosur — a trade union. This includes Brazil, Argentina, and Paraguay. Venezuela is the exception here: it also belongs to the union, but its citizens have red passports. The passports of US citizens were changed to blue only in 1976.

Đây là màu tiếp theo phổ biến nhất. Màu xanh da trời tượng trưng cho "thế giới mới". 15 quốc gia vùng Ca-ri-bê có hộ chiếu màu xanh. Trong khối các nước Nam Mỹ, hộ chiếu màu xanh tượng trưng cho mối liên hệ với Mercosur — một công đoàn thương mại. Màu này bao gồm cả Brazil, Argentina và Paraguay. Venezuela là một ngoại lệ: quốc gia này cũng thuộc về công đoàn, nhưng công dân của họ có hộ chiếu màu đỏ. Hộ chiếu của công dân Hoa Kỳ chỉ được đổi sang màu xanh vào năm 1976.


III. GREEN :

Most Muslim countries have green passports. Examples include Morocco, Saudi Arabia, and Pakistan. Green is considered to be the favorite color of the Prophet Muhammad, and is a symbol of nature and life. The citizens of several West African countries — for example, Burkina Faso, Nigeria, Niger, the Ivory Coast, and Senegal — also have travel documents that are various shades of green. In their case, the color indicates that they belong to ECOWAS (the Economic Community of West African States).

Hầu hết các nước Hồi giáo đều có hộ chiếu xanh lá. Chẳng hạn gồm có Marốc, Ả-rập Xê-út và Pakistan. Xanh lá được coi là màu sắc yêu thích của Tiên tri Muhammad, và là một biểu tượng của thiên nhiên và cuộc sống. Công dân của một số nước Tây Phi — ví dụ như Burkina Faso, Nigeria, Niger, Bờ Biển Ngà và Senegal — cũng có các chứng từ du lịch có nhiều loại màu xanh lá khác nhau. Trong trường hợp của họ, màu sắc cho biết rằng họ thuộc về tổ chức ECOWAS (Cộng đồng Kinh tế của các nước Tây Phi).


IV. BLACK :

The rarest passports are those with black covers. These can be found among the citizens of some African countries — Botswana, Zambia, Burundi, Gabon, Angola, Chad, Congo, Malawi and others. Citizens of New Zealand also have black passport covers, because black is the country’s national color.

Hộ chiếu hiếm nhất là những cái có bìa màu đen. Những hộ chiếu này có thể tìm thấy trong số những công dân của một số quốc gia châu Phi — Botswana, Zambia, Burundi, Gabon, Angola, Chad, Congo, Malawi và những quốc gia khác. Công dân New Zealand cũng có bìa hộ chiếu màu đen, bởi vì màu đen là màu sắc quốc gia của đất nước này.


The map below is painted according to the color of each country’s passport.

Bản đồ dưới đây được vẽ theo màu sắc hộ chiếu của mỗi quốc gia.Source : ❤️Chỉ có bốn loại màu hộ chiếu trên thế giới, và đây là lý do tại sao❤️

According to the : Bright Side

Compiled : Châu Lê

Thân : KaDaChet

Posted on : 11/03/2018

0
5 tháng trước
2

40 Nhận xét