"The woman eats breakfast."

แปลว่า:ผู้หญิงกินข้าวเช้า

March 11, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/nalin616589

ข้าวเช้า ,อาหารเช้า


https://www.duolingo.com/profile/AoyAnussar

เขียนไม่ถูกสักที่ค่ะ555


https://www.duolingo.com/profile/StuartBake6

ผมเขียนถู่กแล้วแต่มันบอกว่ามันพิด


https://www.duolingo.com/profile/wCXE8

เราตั้งใจเขียนว่าผู้หญิงกินอาหารเช้า แต่ไม่มีตัวอักษร แย่มาก


https://www.duolingo.com/profile/Guea6

The woman= ผู้หญิงคนนั้นมั้ยอ่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย