Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We do not want to stop."

Dịch:Chúng tôi không muốn dừng.

6 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VyNguyen101084

Ngừng hay dừng cũng vậy thôi, sao lại bắt lỗi này?????

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/theking2003

Duolingo như vậy đó

2 tháng trước