https://www.duolingo.com/Laurenowa

Spójniki

Laurenowa
 • 18
 • 14
 • 10

Spójniki występują w zdaniach złożonych, aby połączyć dwa zdania, równoważniki zdania lub wyrażenia w spójną całość. Spójniki dzielą się na współrzędne i podrzędne, które odpowiednio łączą dwa zdania współrzędnę lub podrzędno-nadrzędne.

 • 1. And
 • 2. If
 • 3. Because
 • 4. Or
 • 5. But
 • 6. When
 • 7. While
 • 8. Whenever
 • 9. That

1. And – i, a

Zazwyczaj and tłumaczy się jako i, ale jest możliwe przetłumaczenie jako a w języku polskim. Dzieje się tak wtedy, kiedy zmienia się podmiot drugiego zdania współrzędnego lub dwa zdania podrzędne są przeciwstawne: I write novels and short stories. – Ja piszę powieści i opowiadania.

He loves cats and I love dogs. – On kocha koty, a ja kocham psy.

Paul was cooking and I was reading. – Paul gotował, a ja czytałam.

My assistant edits, prints, and sometimes sends the documents. – Mój asystent edytuje, drukuje, a czasem też wysyła dokumenty.

Przy wyliczeniach kilku rzeczy/czynności, przed wymienieniem ostatniej poprzedzonej and, w języku angielskim można postawić przecinek. Jest to tzw. Oxford comma.

I bought rice, pasta, and tomatoes. – Kupiłam ryż, makaron i pomidory.

2. If – Jeśli, jeżeli, jak

If you want this apple, take it. – Jeśli/jeżeli/jak chcesz to jabłko, weź je.

Do it if you want. – Zrób to jeśli/jeżeli chcesz.

Po if nie używa się czasu przyszłego z użyciem will, jedynie struktury teraźniejsze i przeszłe. Znaczenia czasu przyszłego używa się za pomocą struktur, które mogą być użyte w odniesieniu do przyszłości, np. Present Continuous, Present Simple, czy be going to.

If you’re going there tomorrow, I’m going, too. – Jeśli/jeżeli/jak ty idziesz tam jutro, to ja też idę.

If tłumaczy sie również jako czy w zdaniach podrzędnych. Takie samo znaczenie ma spójnik whether: Tell me if it’s raining. – Powiedz mi, czy pada.

I don’t know if it’s true. – Nie wiem, czy to prawda.

Tell me the truth whether you want to or not. – Powiedz mi prawdę, czy tego chcesz, czy nie.

3. Because – ponieważ, bo, dlatego, że

Przed because nie stawiamy przecinka:

I am excited because I got into university! – Jestem podekscytowana, ponieważ dostałam się na uniwersytet! I listen because you speak! – Słucham, ponieważ ty mówisz.

Samo użycie because jako odpowiedź na pytanie może oznaczać Bo tak lub Bo nie. Jednak, tak jak jego polskie odpowiedniki, użycie go w takim kontekście jest nieformalne i dość niegrzeczne:

Why did you do this? – Because. – Dlaczego to zrobiłeś? – Bo tak.

Why didn’t you call me? – Because. – Dlaczego do mnie nie zadzwoniłaś? – Bo nie.

4. Or – Lub, czy, albo

Do you want this apple or that one? – Chcesz to jabłko czy tamto?

Be quiet or you won’t get your presents. – Bądź cicho lub/albo nie dostaniesz swoich prezentów.

Are you a vegetarian or not. – Jesteś wegetarianinem/wegetarianką czy nie?

We can go dancing or ice-skating. – Możemy (iść) potańczyć lub/albo pojeździć na łyżwach.

5. But – lecz, ale, tylko, a, tylko że, jednak, jednakże, oprócz

Przed but nie stawiamy przecinka:

I like tea but I love coffee. – Lubię herbatę, ale/lecz kawę uwielbiam.

She loves nobody but herself. – Nie kocha nikogo oprócz siebie.

I proposed but she said „no”. – Oświadczyłem się, ale/lecz ona powiedziała “nie”.

We wanted to go swimming but it was too cold. – Chcieliśmy popływać, ale/lecz było zbyt zimno.

She loves nobody but herself. – Nie kocha nikogo oprócz siebie.

I proposed but she said „no”. – Oświadczyłem się, ale/lecz ona powiedziała “nie”.

But przed wykrzyknieniem może znaczyć ale, ależ:

But it wasn’t me! – Ale to nie byłem ja!

But it’s true! – Ale/Ależ to prawda!

Wyrażenie but for tłumaczy się jako gdyby nie:

But for your support, I wouldn’t be here today. – Gdyby nie twoje wsparcie, nie byłoby mnie tu dzisiaj.

6. When – kiedy, gdy, jak, w czasie gdy/kiedy, podczas gdy/kiedy, wtedy kiedy/gdy

When did you meet? – Kiedy się spotkaliście?

When will you grow up? – Kiedy ty dorośniesz?

I saw her when I was waiting in line. – Zobaczyłem ją kiedy/gdy/jak stałem w kolejce.

When it rains, we read books. – Kiedy/gdy/jak pada, czytamy książki.

W zdaniach podrzędnych I warunkowych, po when, tak samo jak po if, nie używa się czasu przyszłego z użyciem will, aby odnieść się do przyszłości:

Call me when you get there. – Zadzwoń do mnie kiedy/jak tam dotrzesz.

When you feel down, you can count on me. – Kiedy/Gdy jesteś/będziesz smutny, możesz na mnie liczyć.

7. While – kiedy, gdy, podczas kiedy/gdy, w czasie kiedy/gdy, wtedy kiedy/gdy, jak, dopóki

While używa się, aby podkreślić równoległość dwóch czynności w czasie:

I was cooking while she was resting. – Ja gotowałem, podczas gdy ona odpoczywała.

I read while I eat. – Czytam kiedy/jak/gdy jem.

I love to sing while I’m driving. – Kocham śpiewać kiedy/gdy/wtedy gdy jadę samochodem.

While jest używane również dla zaznaczenia pewnej różnicy. Wtedy tłumaczy się to jako podczas gdy, gdy, a, natomiast:

He likes cats while she likes dogs. – On lubi koty, podczas gdy ona lubi psy.

I am a soldier while you are a doctor. – Ja jestem żołnierzem, podczas gdy/natomiast/a ty jesteś lekarzem/lekarką.

I love her while she loves him. – Ja kocham ją podczas gdy/a/natomiast ona kocha jego.

8. Wheneverkiedykolwiek, kiedy tylko, gdy tylko, jeśli tylko, kiedy, gdy, ilekroć

Whenever tłumaczy się zazwyczaj jako kiedykolwiek, kiedy tylko: Call me whenever you want. – Zadzwoń do mnie kiedykolwiek/kiedy tylko chcesz.

Whenever she’s around, I don’t know what to do. – Kiedy tylko/ilekroć jest w pobliżu, nie wiem, co robić.

Whenever he speaks, she listens. – Kiedy tylko/ilekroć on mówi, ona słucha.

W znaczeniu zawsze, kiedy używa się always when: Why is it always when I’m with you… until Superman appears? And then you seem to disappear. – Dlaczego zawsze, gdy przebywam z tobą... i pojawia się Superman, a ty znikasz.

All I know is everything went sideways, as always when you’re around. – Wiem tylko, że wszystko poszło nie tak, jak zawsze, kiedy się pojawiasz.

9. That – że / to, że / o tym, że

Pierwsze znaczenie that to że, które łączy zdania nadrzędne z podrzędnym:

Tell her that we love her. – Powiedz jej, że ją kochamy. She knows that you lied. – Ona wie o tym, że skłamałaś/skłamałeś. You know that I love dogs. – Wiesz, że kocham psy.

który / którego / która / którą / które Drugie znaczenie that to wprowadzenie zdań względnych (relative clauses), czyli dokładniejszego opisu osoby lub przedmiotu:

She is the teacher that took us on a trip. – To jest nauczycielka, która zabrała nas na wycieczkę.

The dress that I want is red. – Sukienka, którą chcę, jest czerwona.

We bought him the painting that he wanted. – Kupiliśmy mu (ten) obraz, który chciał.

That jest również zaimkiem wskazującym, oznaczającym tamto.

10 miesięcy temu

1 komentarz


https://www.duolingo.com/Tee20001

Dziękuję.

7 miesięcy temu
Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.