"She did not know the number."

แปลว่า:เธอไม่ได้รู้หมายเลขนั้น

March 12, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/RICHYPOOH1

เธอไม่ได้รู้หมายเลขนี้ ผิดเพราะ?????


https://www.duolingo.com/profile/Nakorn7

She did not know that number.


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย


https://www.duolingo.com/profile/katymama9

That นั้น

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย