"I am fine, thank you."

แปลว่า:ฉันสบายดี ขอบคุณ

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/best212215

ไม่

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/best212215

ไม่ค่ะ

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย