"She will give me a tomato."

แปลว่า:เธอจะให้มะเขือเทศผลหนึ่งฉัน

March 13, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Cindy905854

ทีมงานแก้คำแปลเหอะ กราบ


https://www.duolingo.com/profile/WuttichaiB

เธอจะให้มะเขือเทศผลหนึ่งผม ผมกับผลมันกลับด้านนะ


https://www.duolingo.com/profile/NimariHede

คำตอบไม่ควรเป็น "เธอจะให้มะเขือเทศผลหนึ่งฉัน" แต่ควรจะเป็น "เธอจะให้มะเขือเทศฉันหนึ่งผล"


https://www.duolingo.com/profile/rG9g2

เธอจะให้มะเขือเทศฉันหนึ่งผล


https://www.duolingo.com/profile/NutChi1

ให้หัวสะเถาะ55555


https://www.duolingo.com/profile/PornnapatC4

ไม่น่าใช่คำแปลที่ถูกต้องนะ


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เธอจะให้มะเขือเทศฉัน


https://www.duolingo.com/profile/Thomas655500

5555 แปลตรงเกินไปแล้ว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย