"She will give me a tomato."

แปลว่า:เธอจะให้มะเขือเทศผลหนึ่งฉัน

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/WuttichaiB

เธอจะให้มะเขือเทศผลหนึ่งผม ผมกับผลมันกลับด้านนะ

9 เดือนที่ผ่านมา 9 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/NimariHede

คำตอบไม่ควรเป็น "เธอจะให้มะเขือเทศผลหนึ่งฉัน" แต่ควรจะเป็น "เธอจะให้มะเขือเทศฉันหนึ่งผล"

3 อาทิตย์ที่ผ่านมา 3 อาทิตยผ์ทีผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย