"We read a menu."

แปลว่า:พวกเราอ่านรายการอาหารเล่มหนึ่ง

March 14, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Kanjana717878

พวกเราอ่านรายการเล่มหนึ่ง ตกอาหารอีกแล้วเรา


https://www.duolingo.com/profile/ja2Azf

55555 เราตกคำว่าเล่มหนึ่ง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย