Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"We read a menu."

แปลว่า:พวกเราอ่านรายการอาหารเล่มหนึ่ง

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Kanjana717878

พวกเราอ่านรายการเล่มหนึ่ง ตกอาหารอีกแล้วเรา

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ja2Azf

55555 เราตกคำว่าเล่มหนึ่ง

1 อาทิตย์ที่ผ่านมา 1 อาทิตยผ์ทีผ่านมา

https://www.duolingo.com/an1w4

ทำไง

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา